Сапаттык мониторинг

Билим берүүнүн сапатына ички мониторингди ишке ашыруу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана билим берүүнүн сапатына мониторинг жүргүзүүнүн жана баалоонун бардык жол-жоболорун ишке ашырууну жөнгө салуучу университеттин ченемдик укуктук актыларынын негизинде жүзөгө ашырылат. Билим берүүнүн сапатын башкаруу системасынын мониторингинин жана талдоосунун алкагында баа берүүнүн предмети болуп төмөнкүлөр саналат: — окуучулардын окуу жана мектептен тышкаркы жетишкендиктери; — педагогикалык кадрлардын квалификациясы жана ишинин натыйжалуулугу; — кызматкерлердин ишинин компетенттүүлүгү жана натыйжалуулугу; — окуу-методикалык документтердин жана окутуу технологияларынын сапаты; – билим берүү программаларын ишке ашыруу жана сапаты. Билим берүүнүн сапатын башкаруу системасы төмөнкү баалоонун жол-жоболоруна негизделген: – ички баалоонун жол-жоболору; – тышкы баалоо процедуралары. Билим берүүнүн сапатын баалоо төмөнкү ички жана тышкы жол-жоболор аркылуу жүзөгө ашырылат:

 • ички контролдоо системалары:
 • билим берүүнүн сапатын коомдук экспертизадан өткөрүү;
 • лицензиялоо;
 • мамлекеттик аккредитация;
 • бүтүрүүчүлөрдү мамлекеттик (акыркы) аттестациялоо;
 • билим берүүнүн сапатына мониторинг жүргүзүү.
Билим берүүнүн сапатын баалоо үчүн маалымат булактары болуп төмөнкүлөр саналат:
 • билим берүү статистикасы;
 • учурдагы жана жыйынтыктоочу аттестация;
 • мониторинг изилдөөлөр;
 • социологиялык сурамжылоолор:
 • университет кызматкерлеринин отчеттору;
 • класстарга жана класстан тышкаркы иш-чараларга баруу.

Опубликовано