Сапат саясаты

Салымбеков Университеттин сапат саясаты Кыргызстандын билим берүү кызматтары рыногунда билим берүүнүн жогорку сапатын камсыз кылууга, окутуунун инновациялык ыкмаларын жана технологияларын киргизүүгө багытталган заманбап билим берүү системасын түзүүгө багытталган. Билим берүүнүн сапатын өнүктүрүүнүн жана сапаттуу адистерди даярдоонун негизги багыттары болуп төмөнкүлөр саналат:

 • Университеттин туруктуу, динамикалык өнүгүүсү;
 • Системалык мамиле аркылуу университеттин сапат менеджмент системасын туруктуу негизде өркүндөтүү;
 • Билим берүү ишин ISO 9001:2015 эл аралык стандарттарына жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын мыйзамдарына жана ченемдик укуктук актыларына жана ички ченемдик укуктук актыларына ылайык жүргүзүү;
 • өлкөнүн жарандарын жана чет өлкөлүк жарандарды сапаттуу жогорку жана кошумча билим менен камсыз кылуу;
 • Педагогикалык кызматкерлердин жана кызматкерлердин квалификациясын тынымсыз жогорулатуу;
 • Билим берүү, илимий жана клиникалык ишмердүүлүккө илимий жетишкендиктерди жана инновациялык идеяларды жана методдорду иштеп чыгуу жана киргизүү;
 • Университеттин окуу, илимий жана клиникалык процесстерине дайыма мониторинг жүргүзүү жана контролдоо;
 • Финансылык жана адамдык ресурстарды инвестициялоо жолу менен материалдык-техникалык жана клиникалык базаларды тынымсыз өркүндөтүү жана жаңылоо;
 • Коллективдин, окуучулардын, кызыкдар тараптардын жана ата-энелердин окуу, илимий жана мектептен тышкаркы процесстерге активдүү катышуусу;
 • Кызматкерлердин жана студенттердин арасында үзгүлтүксүз квалификацияны жогорулатуу, кошумча тренингдерди, курстарды жана семинарларды өткөрүү аркылуу корпоративдик маданиятты жана атаандаштык рухун өнүктүрүү;
 • Өз кесиби боюнча терең билимге ээ, маданияты бийик жана адеп-ахлактык, руханий дөөлөттүү ар тараптуу инсандын ар тараптуу өнүгүүсүнө шарт түзүү.
 • Кызматкерлердин жана студенттердин арасында сергек жана коопсуз атмосфераны камсыз кылуу.
  Университеттин сапат саясаты толугу менен ички талаптарга жооп берет жана СМЖны үзгүлтүксүз өркүндөтүүгө багытталган. Президенттин атынан университеттин жетекчилиги бул Сапат саясатын ишке ашырууда негизги жооптуу адам болуп саналат жана университеттин стратегиялык максаттарына жетүү үчүн бардык зарыл шарттарды түзөт. Университеттин ар бир кызматкери өз ыйгарым укуктарынын жана компетенциясынын чегинде ишти сапаттуу аткаруу үчүн жоопкерчиликтүү. Система менеджмента качества : Положение СМК СУ Руководство по качеству образования (2 версия) Карта процессов СМК Реестр процессов СМК Функциональная матрица процессов СУ Матрица распределения ответственности СУ График документооборота СУ Положение о мониторинге удовлетворенности стейкхолдеров Положение о документообороте Инструкция по делопроизводству Положение о взаимодействии СП со стейкхолдерами

Опубликовано